אתר Tabling הוקם מתוך מטרה לחבר בין נותני שירות ללקוחות בתחום ההסעדה לאירועים. האתר כולל מידע אודות מגוון סוגי שירותים כגון שולחנות שוק, קייטרינג חלבי, שף בשרים וכיוצא בזה. האתר מזמין את משתמשיו להשאיר פרטים אשר יועברו לספקים איתם אנו עובדים. 

האתר מנוהל ומופעל על ידי אפרת מעוז ונטלי ביטון  (להלן: "הנהלת האתר"). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:"התקנון"). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן. תקנון האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך הוא פונה אל נשים וגברים כאחד. תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל https://tabling.co.il/ 

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף.

כחלק מעדכונים המתבצעים מעת לעת באתר ובשירותים הניתנים בו, הנהלת האתר תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לערוך שינויים בכל מרכיב שקיים באתר ואופן השימוש בו, כולל התקנון, ללא הודעה מוקדמת, ועל המשתמשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים. 

 

1. כללי:

  1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו.
  2. תנאי התקנון חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת כגון מחשב, טלפון סלולרי, טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  3. כל אדם או תאגיד או גוף בעל כשירות משפטית יכול לבצע פעולה באתר ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים הבאים: המשתמש באתר המבצע פעולה הינו אישיות משפטית כשירה להתחייב בכל ההתחייבויות הנובעות מביצוע פעולות באתר ובכלל זה אינו קטין. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. 
  4. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 

2. הצהרת משתמש:

בטרם השימוש באתר, משתמשי האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידועים להם הדברים להלן:

 1. האתר משמש כממשק תיווך בין חברות קייטרינג ונותני שירותים (להלן: "הספק") לבין לקוחות פוטנציאליים והוא אינו מספק את השירותים של הספקים. האתר אינו צד להתקשרות בין הספק ללקוח והוא פועל אך ורק בכדי לתווך בין הספקים ללקוחות.
 2. ההחלטה להתקשר או להזמין ספק כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. ההתקשרות עם הספקים נעשית בתיווך האתר או באופן ישיר ע"י המשתמש, ועל אחריותו הבלעדית של המשתמש ו/או מקבל השירות ולא תהיה למשתמש ו/או מקבל השירות כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו.
 3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר ייגרם כתוצאה מהתקשרות המשתמש ו/או מקבל השירות עם הספקים, זאת גם במידה שהאתר המליץ על שירות מסוים או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של הספקים על תנאי העסקה, אופן מתן השירות, איכות האוכל והשירות וכיו"ב. 
 4. כל מידע ביחס לרישוי הספק, ביטוח, מס' שנים בתחום וכיוצא בזה הינו אינפורמטיבי בלבד והוא מדווח ע"י הספק, האתר איננו מתחייב לנקוט באמצעים נוספים כדי לבדוק את נכונותו ועדכנותו. היות ותוקף רישיון או ביטוח או תעודת כשרות וכו' עלול לפוג, על המשתמש לאמת מידע זה בעצמו.
 5. המשתמש באתר ו/או מקבל השירות יישא באחריות לפנות ולדרוש מהספק כל פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לו.
 6.  השימוש באתר הוא על אחריותו המלאה של המשתמש.
 7. בשימוש באתר המשתמש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.
 8. ניתן להשאיר פרטים באתר, או להתקשר טלפונית או באמצעות הווצאפ,  ופרטים אלו יועברו לספקים אשר יצרו קשר עם המשתמש ויספקו פרטים נוספים למטרת המשך התקשרות.
 9. לקוחות האתר אשר משאירים פרטים באתר מאשרים כי הם מודעים שפרטיהם מועברים לספקים להמשך התקשרות, ולא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר בגין העברת הפרטים.  
 10. האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות ו/או המידע באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק שייגרם מהשימוש באתר ו/או בשירותי האתר.

 

3. השימוש באתר:

  1. האתר הינו קניינו הפרטי של הנהלת האתר. כל פעילות באתר מחויבת להתבצע בהתאם לתנאי שימוש אלה.
  2. המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש למטרות אישיות בלבד, ולא שימוש מסחרי.
  3. המשתמש מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות את תוכן האתר.
  4. המשתמש מתחייב לא לעשות באתר כל שימוש לרעה, וכן לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד.

 

4. הגבלת אחריות

  1. האתר הינו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר. 
  2. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המפורסמים בו. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
  3. ההצגה באתר של פריטים היא תצוגה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה וכלי ההגשה המופיעים בהן מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים בתום לב וללקוח הרשום ו/או המשתמש הרשום לא יהיו טענות בקשר לכך.הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של הספקים המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.
  4. האתר אינו מחויב לפרסם מגוון כלשהו של שירותים ו/או פתרונות הסעדה.
  5. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון סוגי השירותים המפורסמים באתר, להוסיף או להסיר אותם מהאתר, ללא כל הודעה מוקדמת. 
  6. בקשות לביטול ו/או שינוי של עסקאות שנעשו באמצעות הספקים יועברו באופן ישיר לספקים ותהיינה בהתאם למדיניות השינויים והביטולים של הספקים בלבד.
  7. האחריות על בדיקת השירות המוצע ומידע אודות האוכל טרם רכישתו מהספק חלה על המשתמש בלבד.
  8. יובהר כי האתר אינו צד לכל התקשרות בין לקוח לספק והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין הלקוחות והספקים וכי האתר אינו מספק את שירותי ההסעדה המוצעים על ידי הספקים. האתר נועד לתיווך בלבד בין הספקים ללקוחות. לפיכך, כל האחריות לשירות הסעדה המוצעים על ידי הספקים, לרבות טיב האוכל, מתן השירות, אופן אספקתו והתשלום בגינו חלה על הספקים ועליהם בלבד, ולכל טענה ו/או דרישה ו/או בקשה יש לפנות אך ורק לספק. 
  9. התכנים המופיעים באתר הינם תכנים שנכתבו לשם הבנה כללית של השירותים המתוארים וכל פעולה שתעשה בעקבותיהם תעשה באחריות המשתמש.
  10. מידע אודות שירותי ההסעדה המוצגים באתר, שמקורם בספקים וכל תוכן ביחס לאוכל נמצאים באחריותם הבלעדית של הספקים כאמור, ועל כן לאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר אחראי על מידת הדיוק של מידע זה.
  11. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
  12. האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם למשתמש האתר באמצעות יצירת קשר עם הספקים.
  13. האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירותים עצמם, תיאורם והתאמתם, כמתואר באתר.
  14. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  15. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  16. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל משתמש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה.  
  17. האתר אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לספק ואינו נושא באחריות לכל אלה.

 

 1.  5. תפעול האתר
  1. הנהלת האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר אכן פועל באופן תקין ורצוף, עם זאת החברה אינה יכול לערוב לכך שהאתר יפעל ללא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
  2. הנהלת האתר רשאית בכל עת וללא התראה מוקדמת לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו, לשנות ו/או להפסיק את האפשרות לגלוש בו.
  3. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק לרבות בגין עוגמת נפש, אשר יגרמו לגולש כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר, לרבות כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

 

6. קניין רוחני:

  1. האתר מכיל חומר המוגן על-פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קינייני אחר, לרבות טקסט, תמונות, וידאו, גרפיקה ומוזיקה. 
  2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם, סימני המסחר, עיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תמונה, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של הנהלת האתר בלבד או של הספקים המפרסמים בו.
  3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המפורטים לעיל בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהנהלת האתר.
  4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של הספקים באתר הינם קניינם הפרטי בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 

7. סמכות שיפוט:

  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

 
דילוג לתוכן